Ứng tuyển vị trí: KẾ TOÁN DỰ ÁN

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
KẾ TOÁN DỰ ÁN 9,000,000 VNĐ

Quản trị hệ thống kế toán quản trị:

- Thực hiện đối chiếu phiếu thu gốc với sổ quỹ tiền mặt dự án.

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ thu tiền của dự án lên phần mềm kế toán dự án.

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu hệ thống lương của dự án.

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ tiền lương dự án lên phần mềm kế toán.

- Thực hiện đối chiếu giá bán, đối chiếu kho hàng xuất ra bán với khối kinh doanh dự án đó.

- Thực hiện các báo cáo doanh thu, báo cáo sử dụng phiếu thu của dự án.

- Thực hiện tiếp nhận tờ trình, chứng từ thanh quyết toán dự án mình phụ trách.

- Thực hiện, kiểm tra rà soát, hạch toán các nghiệp vụ chi dự án phụ trách.

- Thực hiện kiểm kê.

- Thực hiện các báo cáo quản trị, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí của dự án phụ trách.

- Các công việc khác được điều phối từ trưởng ban kế toán dự án.

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến