Ứng tuyển vị trí: TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG SALE & MARKETING)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (MẢNG SALE & MARKETING) 20,000,000 VNĐ

Công việc chính:

- Phân tích dữ liệu thông tin đầu vào, giám sát và điều hành các chỉ số Marketing toàn Công ty.

- Phân tích, báo cáo, đề xuất cho TGĐ về các quyết định liên quan đến các chỉ số Marketing.

- Theo dõi và giám sát việc thực hiện đúng quy trình, deadline của mảng Sales - Marketing

- Tiếp cận nhanh các vấn đề mới, nắm rõ các quy trình làm việc trong công tác điều hành, kịp thời phát hiện những vấn đề còn bất cập để tham mưu với TGĐ có giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Hỗ trợ trực tuyến